20 Years Experience

ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญ ด้านระบบจัดเก็บเอกสาร งานสแกนเอกสาร งานสแกนฟิล์ม งานบันทึกข้อมูลทุกรูปแบบ รวมถึงงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ กับมาตรฐานการทำงานที่รวดเร็ว แม่นยำ ตรงเวลา ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้เรายังสามารถบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ หรือ ข้อมูลที่มาจากหลากหลายประเภทเราสามารถจัดประเภทและหมวดหมู่เพื่อที่สะดวกในการค้นหา หรือจัดโครงสร้างเพื่อให้พร้อมนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

เราจัดการกับข้อมูลเพื่อสามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Law 5

บริการของเรา

column2-image1สุ่มข้อมูล (Sampling)

column2-image1ลงพื้นที่เก็บข้อมูล (Survey)

column2-image1บันทึกข้อมูล (Data Entry)

column2-image1ตรวจสอบข้อมูล (Cleansing Data)

column2-image1วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

column2-image1จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

LET’S WORK TOGETHER

การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เราใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ ในทุกๆโครงการเราใส่ใจและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ติดต่อเรา